Menü
Rezervasyon
Sizi Arayalım
444 36 64

NG Family Kart Aydınlatma Metni

NG FAMILY SADAKAT PROGRAMI
KART ÜYELİĞİ AYDINLATMA METNİ

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (“NG Kütahya”) “veri sorumlusu” olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktadır.

Bu kapsamda, NG Kütahya, kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan,

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

NG Family Sadakat Programı Kart (“NG Family Kart”) üyeliğiniz kapsamında işlenecek olan;

 • Kart numaranız, oda numaranız, adınız ve soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, ülke ve şehir bilginiz, iletişim dili tercihiniz ve hukuki onaylarınız, NG Family Kart üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi,
 • Cep telefonu numaranız ve e-posta adresiniz, NG Family Kart üyeliğiniz ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, NG Kütahya tarafından “NG Phaselis Bay” markası ile sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili bilgilendirmenin sağlanabilmesi, şikâyet ve memnuniyetsizlik durumlarında sizlere ulaşılabilmesi,
 • Kart numaranız, adınız ve soyadınız, T.C. kimlik numaranız ve pasaport numaranız, NG Family Sadakat Programı dahilinde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi,
 • Oda numaranız, finans ve operasyon süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Ülke ve şehir bilginiz, NG Family Kart üyeleri arasında ülke dağılımının yapılması ve buna bağlı olarak NG Phaselis Bay Otel’de yapılacak açılışlar, davetler, etkinlikler ve lansmanların planlanabilmesi ve yürütülebilmesi, yurtdışı-yurtiçi reklam-pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülebilmesi,
 • İletişim dili tercihiniz, sizinle olan iletişimin tercih ettiğiniz dilde sağlanabilmesi,
 • Hukuki onaylarınız, onay kayıtlarınızı hukuka uygun şekilde saklanabilmesi

amaçları ile, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecek olup; bu kişisel verileriniz NG Family Kart başvuru formu vasıtasıyla herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 • Elektronik ticari ileti gönderilmesine onay ve bu onaya dayalı şekilde bu kapsamda/ amaçla bu kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeniz halinde, adınız ve soyadınız, seçtiğiniz iletişim kanalına bağlı olarak e- posta adresiniz ve/veya cep telefonu numaranız ve arama kanalını seçmeniz halinde ise (aramaların görüşme şeklinde olması halinde) ses kaydı verileriniz, NG Kütahya tarafından “NG Phaselis Bay” markası ile sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili tarafınıza ayrıcalıklı hizmetler, kampanyalar, promosyonlar, indirimler, hediyeler, açılışlar, davetler, etkinlikler ve lansmanlara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere reklam, tanıtım ve pazarlama ve kutlama/ temenni amaçlı içeriklerin yer aldığı her türlü elektronik ticari iletinin gönderilebilmesi/ buna ilişkin aramaların yapılabilmesi amacıyla açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecek olup; bu kişisel verileriniz NG Family Kart başvuru formu vasıtasıyla herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
 • Bu kişisel verinizi paylaşmanız, bu kapsamda herhangi bir iletişim kanalı üzerinden ticari elektronik iletinin gönderilmesine onay ve bu kapsamda/ bu amaçla bu kişisel verinizin işlenmesine açık rıza vermeniz halinde, doğum tarihiniz, NG Kütahya tarafından “NG Phaselis Bay” markası ile sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili ayrıcalıklı hizmetler, kampanyalar, promosyonlar, indirimler, hediyeler, açılışlar, davetler, etkinlikler ve lansmanlara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere reklam, tanıtım, pazarlama ve kutlama/ temenni içeriklerinin özelleştirilerek tarafınıza sunulması, sizin için özelleştirilen ayrıcalıklı hizmetlerden, kampanya, promosyon, indirim ve hediyelerden faydalandırılabilmeniz ve ilginizi çekebilecek ürün ve hizmet önerilerinin yapılabilmesi amacıyla açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecek olup; bu kişisel veriniz NG Family Kart başvuru formu vasıtasıyla herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz,

 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde kanuni hakkımızın kullanılması,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, iş süreçlerinde ve hizmetlerin sunulmasında/ geliştirilmesinde destek alınabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı ve teknik güvenliğinin sağlanabilmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 8. maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren, başvurunuzun niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, başvuranın doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla NG Kütahya sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

NG Kütahya, işbu NG Family Sadakat Programı Kart Üyeliği Aydınlatma Metni’ni, KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerindeki değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

AÇIK RIZA METNİNLERİ

Ad/ soyad, ticari elektronik ileti onayı dahilinde seçtiğim iletişim kanalına bağlı olarak cep telefonu numarası ve/veya e-posta ve arama kanalını seçilmesi halinde ise (aramaların görüşme şeklinde olması halinde) ses kaydı verilerinin NG Kütahya tarafından “NG Phaselis Bay” markası ile sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili tarafımıza ayrıcalıklı hizmetler, kampanyalar, promosyonlar, indirimler, hediyeler, açılışlar, davetler, etkinlikler ve lansmanlara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere reklam, tanıtım ve pazarlama ve kutlama/ temenni amaçlı içeriklerin yer aldığı her türlü elektronik ticari iletinin gönderilebilmesi/ buna ilişkin aramaların yapılabilmesi amacıyla işlenmesine ve aynı amaçlar ile NG Kütahya grup şirketlerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılmasına olanak sağlamaktadır.

Doğum tarihi verilerinin NG Kütahya tarafından “NG Phaselis Bay” markası ile sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili ayrıcalıklı hizmetler, kampanyalar, promosyonlar, indirimler, hediyeler, açılışlar, davetler, etkinlikler ve lansmanlara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere reklam, tanıtım, pazarlama ve kutlama/ temenni içeriklerinin özelleştirilerek tarafıma sunulması, benim için özelleştirilen ayrıcalıklı hizmetlerden, kampanya, promosyon, indirim ve hediyelerden faydalandırılabilmem ve ilgimi çekebilecek ürün ve hizmet önerilerinin yapılabilmesi amacıyla işlenmesine ve aynı amaçlar ile NG Kütahya grup şirketlerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılmasına olanak sağlamaktadır.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

NG Kütahya tarafından “NG Phaselis Bay” markası ile sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili ayrıcalıklı hizmetler, kampanyalar, promosyonlar, indirimler, hediyeler, açılışlar, davetler, etkinlikler ve lansmanlara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere reklam, tanıtım ve pazarlama ve kutlama/ temenni amaçlı içeriklerin yer aldığı her türlü elektronik ticari iletinin aşağıda yanındaki kutucuğu işaretlediğim iletişim kanal(lar)ı üzerinden tarafıma gönderilmesine olanak vermektedir.

RED HAKKI: Ticari elektronik ileti onayınızı dilediğiniz zaman,

 • E-posta kanalı için size gönderilen e-postadaki linke tıklayarak,
 • SMS kanalı için SMS içeriğinde yer alan RED parametresini kullanarak,
 • Arama kanalı için çağrı merkezini arayarak, ve
 • Tüm kanallar için İleti Yönetim Sistemi üzerinden

ücretsiz olarak geri alabilirsiniz.